Purple Flag Göteborg

Text

Trygghet i Göteborg city

Sedan 2017 har Purple Flag gått från pilotprojekt till en välrenommerad förebild för platssamverkan i Göteborg. Innerstaden samarbetar genom Purple Flag med Göteborgs Stad, fastighetsägare, näringsliv, civilsamhället och Polisen brett och tvärsektionellt inom flera olika områden för att skapa bättre och tryggare platser i city. 

Man har sedan 2017 arbetat med Purple Flag i områdena Nordstan, Fredstan och Lilla Bommen. I samband med certifiering 2018 beslutades att även addera området Västra Nordstan. Göteborg är en stor stad och dess Purple Flag områden har olika förutsättningar, därför arbetas det lokalt med mindre områden. För respektive område finns en arbetsgrupp som sammanträder varje kvartal för att dela lägesbild och fokusera på den handlingsplan som finns kopplad till svagheter eller styrkor i det specifika området.

Bakgrund – Purple Flag Göteborg

Göteborgs Purple Flag-resa började redan 2017 i Nordstan, som då kantades av mångårig problematik med stölder och våldsbrott. Efter besök från både stadsminister och rikspolischef presenterade branchorganisationen Fastighetsägarna GFR, Purple Flag-verktyget för stadens politiker. Tryggheten var en gemensam fråga hos partierna som enades om ett pilotprojekt där man även inkluderade närliggande områden, Lilla Bommen och Fredstan. Nattvandringar genomfördes och lägesbilder samt handlingsplaner togs fram för respektive område.

År 2019 skrevs ett första treårsavtal om samverkan och det beslutades att addera området Västra Nordstan. Samtidigt som pandemin slog till i början av 2020 intog processledningen en mer operativ roll och strukturen för arbetsgrupper och styrgrupp tydliggjordes.

Den andra certifieringen i oktober 2020 genomfördes under pandemirestriktioner och Västra Nordstan fick sin första certifiering. Arbetet löpte på under pandemin och man insåg att många åtgärder även berör frågor dagtid. När det 2021 skrevs nya treårsavtal med samverkansparterna gick fokus därför från kvällsekonomi till att att arbeta med hela dygnet.

Tillsammans har man identifierat och arbetat med övergripande åtgärder och frågor som gynnar hela staden samt anpassat arbetet utefter behoven i respektive område. Projektet utvärderas årligen och samverkan, transparens och förståelse för varandra, varandras verksamheter, olika tidsperspektiv och förväntningar är nyckeln till framgången.

2022 genomfördes den tredje certifieringen och då justerades även områdena eftersom nya fastigheter tillkommit och behoven förändrats.

Ansöker om bli Årets Purple Flag stad

I dagsläget arbetar man dessutom med alla samverkansparter och övriga intressenter i en nybildad referensgrupp för att se hur arbetet ska fortsätta efter att nuvarande projektperiod löper ut vid årsskiftet 2024.

Under våren 2024 skickades ansökan in för att bli utsedd till Årets Purple Flag stad, som utses av Svenska Stadskärnor 21 maj 2024 under årskonferensen i Malmö.

Läs ansökan här

 

Text

Om Purple Flag

Purple Flag är en arbetsmodell och ett processverktyg för att utveckla kvällsekonomin i områden och på platser, typiskt i stadskärnor. Modellen har sitt ursprung i England och över 60 städer i världen jobbar med Purple Flag, varav ett 20-tal i Sverige. Namnet Purple Flag ska ge associationer till kvälls- och nattljuset och vara en symbol för tryggare och bättre kvällsupplevelser. Purple Flag i Göteborgs city sker i samverkan mellan fastighetsägarna i city och Göteborgs Stad. Genom att arbeta med att utveckla kvälls- och nattekonomin i de fyra områdena Lilla Bommen, Nordstan, Fredstan och nu även Västra Nordstan vill vi skapa en trivsam och trygg plats att bo, besöka och verka i. Purple Flag i Göteborg startade 2017 på initiativ av fastighetsägare och kommunala förvaltningar i Göteborg Stad. Sedan dess har handlingsplaner tagits fram och områdena certifierades 2018 av organisationen Svenska Stadskärnor.

Samverkansparter Purple Flag Göteborg

Text

Denna webbplats använder cookies för att optimera din surfning.