1

Göteborg ökar framkomligheten och sänker avgifter

Publicerat på Thursday, April 23news

Samverkan har effekt. Sedan början av Covid-19 har vi haft en pågående dialog med våra medlemmar och samarbetspartners. Vi skapade en längre lista med förslag på åtgärder till Göteborgs Stad. Tidigareläggandet av uteserveringar, lättnad för varuvisning och försäljning utanför verksamheter och nedsatta parkeringsavgifter var några av dem. Idag presenterar Göteborgs Stad ytterligare åtgärder.

Fler billigare besöksparkeringar, gratis Styr & Ställ-cyklar första halvtimmen, tillfälliga cykelstråk i bilkörfält och mer plats för gående på populära gator och platser. Detta är några av ett stort antal åtgärder som trafiknämnden i Göteborg kommer att införa tillfälligt för att minska konsekvenserna av coronavirusets utbrott på besöksnäringen inklusive restauranger och handel.

Trafiknämnden beslutade på torsdagen att tillfälligt införa bland andra följande stimulansåtgärder under maj och juni månad, med möjlighet till förlängning:

• För att göra det enklare att ta sig med bil till centrala stan sänks parkeringsavgiften tillfälligt på sammanlagt cirka 400 besöksparkeringar till 10 kr/tim (istället för den vanliga avgiften på 30kr/tim). Dessa p-platser finns bland annat på Kungstorget,
Grönsakstorget och vid Stora teatern

• För att göra det enklare att cykla i centrala stan så föreslås att alla registrerade användare av det nya Styr & Ställ-systemet (som öppnar i maj) ska få cykla gratis en halvtimme varje dag. Eftersom nya Styr & Ställ även ska finnas i Mölndal förutsätter denna stimulansåtgärd – en gratis halvtimme – motsvarande politiskt beslut i Mölndals
Stad.

• För att öka framkomligheten för cyklister skapas tillfälliga cykelstråk, dels i bilkörfält, dels som cykelfartsgator. Exempel på tillfälliga cykelstråk kan vara Linnégatan och Engelbrektsgatan.

• För att göra det mindre trångt för gående på särskilt populära gatuavsnitt och platser skapas tillfälliga cykelkörfält i gatan. Exempel på sådana gator är Kungsgatan på sträckan från Kaserntorget över ”puckeln” till Esperantoplatsen, Södra Larmgatan
förbi Grönsakstorget, korsningen Landsvägsgatan-Linnégatan samt området Plantagegatan-Prinsgatan.

• För att underlätta för kommersiella ändamål att ta plats utomhus sänks avgiften för sammankomster som exempelvis uteträning som anordnas av idrottsföreningar eller mindre events för att främja lokal handel.

• För näringsverksamhet på vatten, ofta båtar eller bryggor med uteserveringar, sänks avgiften (så som den redan har sänkts för uteserveringar på offentlig platsmark).
Observera att events som slipper eller får sänkt avgift måste, liksom tidigare, vara godkända av polisen som säkrar att det inte blir större folksamlingar än de nationella riktlinjerna tillåter.

De tillfälliga stimulansåtgärderna ovan får ekonomiska konsekvenser i form av dels uteblivna intäkter (p-avgifter, Styr & Ställ-avgifter, avgifter för uteserveringar och events), dels ökade kostnader i drift- och personalbudgetarna. Trafikkontoret beräknar intäktsbortfallet och kostnaderna till sammanlagt 11,7 miljoner kronor under perioden maj-juni. Dessa 11,7 miljoner kronor tar trafiknämnden från sitt eget kapital.

Frågor besvaras av:
Kerstin Elias, avdelningschef Stadens användning, trafikkontoret Göteborgs Stad,
031-368 23 62, kerstin.elias@trafikkontoret.goteborg.se