Verksamhetsplan 2021

Text

 

Inledning

Årligen fastställer Innerstaden Göteborgs styrelse verksamhetsplanen. Den rådande pandemin har gjort verksamhetsplanering för 2021 komplex. Vår verksamhet kommer att genomsyras av hur vi på bästa sätt kan stötta i krisen och bidra till att starta upp efter pandemin. Detta kommer att medföra justeringar i verksamhetsplanen under året.

Hur utvecklar vi innerstaden på bästa sätt och skapar tillsammans framtidens robusta och attraktiva innerstad som kan svara upp till vår gemensamma vision: Innerstaden Göteborg ska vara Sveriges mest välkomnande mötes- och handelsplats och erbjuda unika upplevelser? Vi följer utvecklingen, ställer om utifrån nya förutsättningarna, justerar fokus och agerar snabbfotat för att vara till största nytta för våra medlemmar och samverkansparter. Det gör vi utifrån rådande förutsättningar och utifrån vårt kärnuppdrag; att erbjuda en samverkansplattform som skapar förutsättningar för att förverkliga visionen.

Verksamhetsplanens utförande finansieras genom verksamheters och fastighetsägares medlemskap i Innerstaden Göteborg och samverkansavtal med Göteborgs Stad.

Nedan finner du en nedbantad version av verksamhetsplanen 2021.

 

Text

Verksamhetsområdet

Området som Innerstaden Göteborg verkar inom sträcker sig från Göta Älv utmed Vallgraven och dess grönstråk fram till Drottningtorget, längsmed Östra Hamngatan och ner till Älven igen. Området ramar in Göteborgs historiska ursprung.

Fokusområden

 • Innerstadens nätverk och samverkan
 • Rent, snyggt och tryggt
 • Platssamverkan
 • Tillgänglighet
 • Information och kommunikation
 • Marknadsföring

Varje fokusområde är indelad i samverkansgrupper/organisation, samverkansaktiviteter och samverkanserbjudanden. Samverkanserbjudanden är förmåner som ingår i medlemskapet. Vissa fokusområden innefattar dessutom samverkansprojekt. Dessa projekt finansieras genom separata avtal och har sin egen organisation med eventuella styr- och arbetsgrupper.

Innerstadens nätverk och samverkan

Möten och dialog bidrar till förståelse, stärker samhörigheten och engagemanget hos aktörer, ger extra kraft och bidrar till att skapa en gemensam målbild och samsyn. Omvärldsanalyser, mätningar, sammankomster och utbildningar ger riktning åt arbetet, stärker aktörerna och bidrar till vi-känsla.

Samverkansgrupper/organisation

 • Innerstaden Göteborgs styrelse
 • Styrgruppen fastighetsägarna i innerstaden
 • Beredningsgrupp och Ledningsgrupp för Göteborg Citysamverkan
 • Göteborg Citysamverkans arbetsgrupper för bland annat visionsarbetet som Göteborg & Co utför  
 • Ideella Föreningen Innerstaden Göteborg

Samverkansaktiviteter

 • Medlemsvård och medlemsrekrytering
 • SWOT-analys innerstaden
 • Utföra medlemsundersökning
 • Utföra snabbenkäter
 • Sammanställa verksamhetsplan 2022 och formulera verksamhetsmål
 • Utse Årets verksamhet i innerstaden
 • Organisera nätverksträffar
 • Verka för en långsiktig samverkan och hållbar finansiering av organisationen
 • Föra dialog och samverka med andra centrumorganisationer, Stadens tjänstepersoner och politiker samt diverse bransch- och intresseorganisationer
 • Vara en samlad röst för innerstadens aktörer.
 • Lägga fram åtgärdsförslag, föra dialog kring post-Corona och påverka beslutsfattare.
 • Agera råd- och remissinstans.
 • Delta på utvalda sammankomster av Svenska Stadskärnor
 • Medverka i Key City Group, nätverk för verksamhetsansvariga i centrumorganisationerna i Sveriges 14 största städer

Samverkanserbjudanden

 • Utbildningar och föreläsningar
 • Utbildningsplattformen Citykompetens
 • Utlåning av mötesrum till medlemmarna
 • Medlemsfavörer
 • Kontaktförmedling

Rent, snyggt och tryggt

Rent, snyggt och tryggt är basen för en attraktiv stadskärna. Innerstadens offentliga rum är allas vardagsrum som ska inredas och underhållas ändamålsenligt för att skapa en trivsam miljö. 

Samverkansgrupper/organisation

 • Samverkansgruppen för ´Rent, snyggt och tryggt´
 • Dialog med Polisen, Stadsledningskontoret och andra aktörer kopplade till trygghetsskapande instanser så som utökat LOV 3 område

Samverkansaktiviteter

 • Medverka vid Städdagen med politiker
 • Samordna ett arrangemang kring M/S Renström
 • Kommunicera projektet Engångsfritt i city
 • Medverka i pilotprojekt kring råttbekämpning i Fredstan
 • Delta i Stadens arbetet Trygghet Inom Vallgraven och Trygg i arbetet Centrum

Samverkanserbjudanden

 • Informationsblad Riktlinjer för hyresgäster i innerstaden
 • Servicen ’Trygg i Centrum´ i samarbete med Securitas
 • Säkerhetsutbildningar (HLR) löpande
 • Innerstadens varningssystem på Chainels

Samverkansprojekt (separat finansiering)

 • Innerstadsvärden: funktion som agera värd, patrullerar, dokumenterar, och rapporterar brister i området samt sköter innerstadens hjärtstartare
 • Delta i arbetsmarknadsprojektet för stödfunktion stadsvärd och feriearbetande ungdomar (vinter och sommar)
 • Vinter- och julbelysning inklusive Göteborgs hjärtat: projektleda upp- och nedtagning, underhåll, förvaring, kompletteringar, samordning och vidareutveckling
 • Grönska och blomsterdekorationer samt underhåll av egna och andras blomkrukor

Platssamverkan

Innerstaden är en mötesplats med stråk och kvarter med egen identitet. Stadsrummet och utbudet ska stärka varandra. Platsen ska bjuda in till besök och vara ett trivsamt rum att vilja vistas i och återvända till. 

Samverkansgrupp/organisation

 • Fastighetsägargruppen Etableringsgrupp

Samverkansaktiviteter

 • Verka för positionering och utveckling av stråk och kvarter
 • Förmedla kontakter, lista och informera om nyetableringar
 • Verka för vidareutveckling av attraktiva (mötes)platser både permanent och temporärt platsskapande
 • Samverka med BRG och Göteborg & CO för att utveckla handelskvällar i innerstaden
 • Samverka i att utveckla och stärka destinationen innerstaden
 • Medverka i arbetet med Stadsmiljöplanen Inom Vallgraven
 • Medverka i arbetet med prioriterade platser och stråk
 • Medverka i utvecklingsarbetet av Harry Hjörnes plats
 • Medverka i utvecklingsarbetet av Kungstorget

Samverkanserbjudande

 • Hjälp vid ansökan markupplåtelse/tillstånd utsmyckning/ varuvisning

Samverkansprojekt (separat finansiering)

 • Flödesmätning: driva, utveckla och förvalta 18 flödesmätare och rapportera.
 • Rosenlundskajen: process- och projektledning platsskapande aktiviteter i Rosenlund under byggtid
 • `Purple Flag` processledning av arbetet med att skapa attraktiv kvällsekonomi i områdena Fredstan, Nordstan, Lilla Bommen och Västra Nordstan i samverkan med fastighetsägare, verksamheter, Staden och civilsamhället
 • Östra Hamngatan: processledning (ligger stilla då finansiering saknas)

Tillgänglighet

Besökaren ska på bästa sätt kunna ta sig till stadskärnan med olika färdmedel. Transporten av varor ska kunna ske effektivt och säkert. I staden under byggtid är extra information nödvändig.

Samverkansgrupper

 • ´Tillgänglighetsgruppen´

Samverkanserbjudande

 • Utlåning av eldrivna lådcyklar till medlemmar

Samverkansaktiviteter

 • Informera kring framkomlighets- och tillgänglighetsfrågor
 • Samla aktörer vid dialog kring trafikfrågor som berör innerstaden såsom Fas 2 i regleringen Inom Vallgraven
 • Medverka i Innerstadens besöksenkät (NKI) som Trafikkontoret utför
 • Medverka i referensgrupp för Smooth projektet angående stadsleveranser

Information och kommunikation
Kontinuerlig information och transparant kommunikation är viktiga verktyg i samverkan.

Samverkansgrupp

 • Kommunikatörsgruppen för innerstaden

Samverkansaktiviteter

 • Löpande driva informationsflödet om utveckling och aktörers aktiviteter i innerstaden både internt (via intranätet Chainels) och externt på hemsida och sociala medier.
 • Driva användning och utvecklingen av innerstadens kommunikationskanal Chainels
 • Sammanställa och sprida Innerstadens digitala nyhetsbrev
 • Utveckla och uppdatera hemsidan innerstadengbg.se
 • Sammanställa en kommunikationsplan
 • Sammanställa och skicka pressmeddelanden
 • Utveckla de digitala kommunikationsinsatserna (webbinarier/film etc)
 • Sammanställa och sprida Innerstadens Årsberättelse
 • Informera om Innerstadens Verksamhetsplan och kvartalsvis rapportera dess utförande
 • Medlemsbesök och fysisk informationsförmedling

Marknadsföring

Marknadsföringen syftar till att tydliggöra innerstadens attraktivitet; dess ursprung, funktion och utbud. Den ska bjuda in att besöka, utforska, uppleva, vistas i och vilja återvända till.

 • Utreda möjligheterna för ett marknadsföringsprojekt med separat finansiering i innerstaden utifrån ett behov av driva gatu-/områdesgrupper och samordna diverse initiativ till en mer kraftfull marknadsföring.

Samverkansaktiviteter

 • Stödja kommunikationen kring och marknadsföringen av innerstadens utbud via digitala kanaler och sociala medier
 • Sammanställa och publicera digitala besöksguider
 • Arrangerar Göteborgs Julskyltningstävling
 • Stödja utförandet av Urban Run genom partnerskap

Samverkanserbjudanden

 • Innerstadens presentkort
 • Tidningen Innerstaden Göteborg
 • Lunchmeny på hemsidan
 • Publicering i Guldkant
 • Deltagande och synlighet i säsongskampanjer såsom: Alla hjärtans veckan, Höststaden och Julstaden

Samverkansprojekt (separat finansiering)

 • Göteborg City Shopping
 • Eventet Barnens innerstad  

Notera att detta fokusområde har en finansiering som ligger utanför Samverkansavtalet med Göteborgs Stad.

Slutord

Innerstaden Göteborgs verksamhetsplan baseras på Medlemsundersökningen 2020, input från fastighetsägarna i innerstaden, input från Göteborgs Stad, Trafikkontoret och Park- och naturförvaltningen Operativa Insatser 2021 och föregående års verksamhetsplan. Verksamhetsplanen fastställdes vid Innerstaden Göteborgs styrelsemöte 24 november 2020. Den utförliga verksamhetsplanen 2021 går att läsa i separat pdf.