Verksamhetsplan 2023-2025

Hur utvecklar vi innerstaden på bästa sätt och skapar framtidens attraktiva innerstad som kan svara upp till vår gemensamma vision: Innerstaden Göteborg ska vara Sveriges mest välkomnande mötes- och handelsplats och erbjuda unika upplevelser?

Text

Inledning

Göteborgs innerstad utvecklas i högt tempo. Det byggs och renoveras på många håll och vi ser en fortsatt strukturförändring på kontors-, bostads- och butiksmarknaden. Digitaliseringen har ökat vår flexibilitet och ger oss större frihet i var vi väljer att bo, verka och besöka. Människors livsmönster förändras och lokalt och cirkulärt tänkande får större genomslag. Hållbarhetsperspektivet såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt har blivit en självklarhet. Stadskärnans besökare har höga förväntningar på erbjudandet och upplevelsen vilket innebär att platsens attraktivitet och identitet är viktigare än någonsin.

Verksamheter i innerstaden står inför stora utmaningar. En osäker marknad, inflation och el-kris för att nämna några. De senare årens krishantering har gjort oss förändringsbenägna och inte minst har pandemin visat på vikten av samverkan och möjligheterna som samverkan skapar.

Stadskärnan är komplex i sin struktur med många inblandade aktörer och funktioner. Innerstaden Göteborg erbjuder en plattform för nätverk och samverkan där innerstadens medlemmar kan kroka arm och möta gemensamma utmaningar. Tillsammans utvecklar vi en innerstad med besökaren, boende och verksamma i fokus. En välkomnande plats för alla göteborgare.

/Lena Dalerup, vd Innerstaden Göteborg

Innerstaden Göteborg ideell förening

Innerstaden Göteborg ideell förening är en opartisk, icke vinstdrivande centrumförening som genom sitt servicebolag Innerstaden Göteborg AB driver sin verksamhet. Styrelsen i Innerstaden Göteborg består av tre representanter för innerstadens verksamheter och tre för fastighetsägare i innerstaden.
Innerstaden Göteborg erbjuder en samverkansplattform för över 500 anslutna företag och samarbetsparter i samverkan med Göteborgs Stad. Samverkan skapar mervärde och är det fundament som Innerstaden Göteborg utgår ifrån i sitt arbete.

Vision

Göteborgs innerstad ska vara Sveriges mest välkomnande mötes- och handelsplats och erbjuda unika upplevelser.

Affärsidé

Innerstaden Göteborg ska erbjuda en samverkansplattform som skapar förutsättningar för att arbeta mot visionen.

Målsättning

Den övergripande målsättningen med Innerstadens arbete är att genom samverkan bidra till besöksflöden samt en attraktiv och välkomnande innerstad. Föreningen ska aktivera och främja medlemmars engagemang och möjligheter i stadskärnan genom att erbjuda en plattform och skapa förutsättningar.

Text

Verksamhetsområde

Området som Innerstaden Göteborg verkar inom sträcker sig från Göta Älv utmed Vallgraven och dess grönstråk inklusive Drottningtorget och Centralstationen, längs med Östra Hamngatan och ner till Älven igen. Området ramar in Göteborgs historiska ursprung.

Strategier och ramverk

Innerstaden informerar och kommunicerar
En förutsättning för samverkan är transparent information och god kommunikation. Innerstaden har som ambition att vara en viktig kanal och noden för informationsutväxling och omvärldsbevakning samt att verka som föreningens språkrör. Till stöd för medlemmar och samverkansparter finns Innerstadens kommunikationskanal Chainels. Innerstaden är den naturliga samtalsparten som för medlemmars synpunkter vidare och agerar som en gemensam röst i dialogen med Göteborgs Stad. Utöver detta fungerar organisationen som ett neutralt språkrör för innerstadens frågor. Vi lyfter och synliggör platsen i egna och externa kanaler.

Innerstaden påverkar
Vi driver frågor för att främja Göteborgs innerstad och söker strategiska partners i specifika frågor. Innerstaden ser behov utifrån omvärldsbevakning, initierar samverkan och lyfter frågor på lokal såväl som på nationell nivå.

Innerstaden samordnar och möjliggör satsningar
Där fler parter är inblandade och det inte finns en given huvudman samordnar och möjliggör vi gemensamma satsningar. Det innebär också att vi vid behov och önskan bjuder in till dialog kring gemensamma frågor, satsningar och samfinansiering. Därutöver vill Innerstaden vara en given part för aktörer att kontakta vid behov av samverkan i innerstaden. Genom vår gedigna och djupa områdesoch lokalkännedom, det breda nätverket och flexibiliteten kan satsningar starta med kort varsel och ske utifrån den specifika situationen i området och på platsen.

Finansiering

Innerstaden Göteborg AB finansieras i basen primärt genom medlemsintäkter och ett samverkansavtal med Göteborgs Stad. Innerstaden ansvarar för utförandet av verksamhetsplanen. För specifika aktiviteter söker Innerstaden finansiering och för diverse projekt har Innerstaden Göteborg managementuppdrag med separata avtal och finansiering.

Verksamhetsplan 2023-2025

Verksamhetsplanen för 2023–2025 fastställs av Innerstaden Göteborgs styrelse. Planen har föreningens Ägardirektiv som utgångspunkt och bygger vidare på föregående års verksamhetsplan, resultaten från Innerstaden Göteborgs medlemsundersökning och aktiviteter kopplade till samverkan med Göteborgs Stad. Utöver verksamhetsplanen tillkommer en årlig aktivitetsplan med specificerade mål och aktiviteter som utvärderas och rapporteras till styrelsen.

Medlemsundersökning 2022
Enligt medlemsundersökningen 2022 efterfrågas fokus på gatumiljö, trygghet, samverkan och påverkan. Frågan ”varför är din verksamhet medlem i Innerstaden Göteborg Ideella förening?” besvaras av majoriteten med:
• Samverkan är enda vägen framåt.
• Nätverket och dess kontakter.
• Vill bidra till Innerstadens attraktionskraft.

Medlemsundersökning genomförs vartannat år inför revidering av ny verksamhetsplan. Andra undersökningar Attitydundersökning Göteborgare 2021, NKI, Cityindex, Målbild för city verkar som underlag för verksamhetsplanen (bilaga 1).

Fokusområden

  • Community och gemensam röst
  • Platsutveckling och platsskapande aktiviteter
  • Rent, snyggt och tryggt

Inom fokusområdena sammankallar Innerstaden samverkansgrupper, driver samverkansaktiviteter och deltar i olika nätverk (bilaga 2). Fokusområdena innefattar i vissa fall dessutom större platsutvecklingsprojekt. Det kan röra sig om managementuppdrag som finansieras genom separata avtal med projektledare eller processledare.

Community och gemensam röst

Möten och dialog mellan aktörer bidrar till förståelse, stärker samhörigheten och engagemanget. Det ger extra kraft och bidrar till att skapa en gemensam målbild och samsyn. Sammankomster, möten och utbildningar stärker aktörerna och bidrar till känslan av tillhörighet – innerstadens community. Medlemmarna ger kraft åt det aktiva arbetet med att göra innerstadens gemensamma röst hörd. Övergripande målsättning är att aktivera och öka medlemmars engagemang och möjligheter i stadskärnan, att erbjuda en plattform och skapa förutsättningar.

Nätverk
Arrangera fysiska och digitala nätverksträffar.

Påverkan/remiss

• Vara en samlad röst för Innerstadens medlemmar.
• Agera råd- och remissinstans.
• Föra dialog och samverka med andra organisationer i city, Stadens förvaltningar, politiker
samt diverse bransch- och intresseorganisationer.

Medlemsnytta
• Medlemsvård
• Flödesmätning
• Utbildningar och föreläsningar
• Information och kommunikation inom och för nätverket (främst via Chainels).
• Löpande driva och vidareutveckla Innerstadens Medlemsfavörer.

Delmål och nyckeltal
• Öka antalet medlemmar – antal nyrekryterade företag/år.
• Ökat nöjd kundindex – NKI medlemsundersökning.
• Maximera antalet unika deltagare vid medlemsträffar – deltagarregistrering.

Platsutveckling och platsskapande aktiviteter

Innerstaden är Göteborgs centrala mötesplats med stråk och kvarter med egen identitet. Stadsrummet och utbudet ska stärka varandra. Platsen ska bjuda in till besök och vara ett trivsamt rum att vilja vistas i och återvända till. Kommunikation, aktiviteter och marknadsföring av platsen lyfter därtill destinationens attraktionskraft. Övergripande målsättning är att bidra till besöksflöden och en attraktiv och välkomnande innerstad.

Platssamverkan
• Samverka och vidareutveckla stadskärnan och dess erbjudande såväl temporärt som permanent.
• Påverka prioritering och utvecklingen av mötesplatser och stråk i innerstaden.
• Samordna och möjliggöra utveckling av utsmyckning.
• Påverka och vara samverkanspart för utveckling av stråk och kvarter:
– Harry Hjörnes plats
– Kungstorget
– Framtagandet av promenadstråk i innerstaden
– Tillkommande prioriterade platser
• Samverkanspart i Innerstadens besöksenkät (NKI) i regi av Trafikkontoret.
• Projektleda Purple Flag.
• Projektleda Rosenlundskajen.

Platsmarknadsföring
Kommunikation
• Löpande driva och vidareutveckla kommunikationen kring innerstadens attraktivitet.
• Påverka och driva PR-insatser för att bidra till den attraktiva bilden av innerstaden och stimulera besök.
Evenemang
• Samordna och möjliggöra gemensamma områdes- och platsaktiveringar.
• Arrangera publika evenemang.

Delmål och nyckeltal
• Uppnå 2019 års besöksflöden – passager.
• Öka räckvidd, följare och besökare på Innerstadens sociala medier och hemsida.

Rent, snyggt och tryggt

Rent, snyggt och tryggt är basen för en attraktiv stadskärna. Innerstadens offentliga rum är allas vardagsrum som ska omhändertas, inredas och underhållas ändamålsenligt för att skapa en trivsam miljö där besökaren vill vistas. Övergripande målsättning är att genom samverkan bidra till en attraktiv stadskärna.

Rent
• Påverka i frågor om underhåll av gator och det offentliga rummet.
• Samverka vid Städdag med politiker.
• Projektleda Innerstadsvärden och driva påverkansarbete för utökade resurserna för fler
innerstadsvärdar.
• Påverka, samordna och projektleda stödfunktionen för Innerstadsvärd och feriearbetande
ungdomar (vinter och sommar).

Snyggt
• Påverka i frågor om gestaltning och upplevelse av innerstaden, bland annat säsongsbelysning.
• Projektleda, samordna och möjliggöra vinter- och julbelysning.
• Projektleda, samordna och möjliggöra årstidsbunden grönska och blomsterarrangemang
samt underhåll av egna och andras blomkrukor.
• Löpande samordna och möjliggöra utsmyckning i innerstaden.

Tryggt
• Påverka och samverka i trygghetsskapande insatser såsom i ”Trygg i centrum” arbetet.
• Trygghetsskapande instanser såsom LOV3 och trygghetslokal.

Delmål och nyckeltal
• Förbättra besökarens upplevelse av rent och snyggt – NKI-undersökning.
• Förbättra medlemmars åsikt om rent, snyggt och tryggt – Innerstaden Göteborgs Medlemsundersökning.

Organisation

Innerstaden Göteborg binder samman offentliga och privata aktörer som är verksamma och har intresse i Göteborgs innerstad och har organiserat sitt arbete enligt nedan schema.

Text

Se hela versionen av verksamhetsplanen inklusive bilagor i PDF-fil här.