Information och riktlinjer

För dig som driver verksamhet i Göteborgs innerstad

Rekommenderade öppettider

Följ gärna de rekommenderade öppettiderna så att kunden erbjuds enhetliga öppettider. Öppettider kan endast styras i reglerade avtal med fastighetsägaren.
Läs mer

Innerstadsvärden

Innerstadsvärden patrullerar innerstadens gator, är allmänt behjälplig och besvarar företagens och besökarnas frågor. Värden har dagligen ett nära samarbete med Trafikkontoret, Park- och Naturförvaltningen samt fastighetsskötare i arbetet med att skapa en attraktiv miljö i innerstaden. Innerstadsvärden städar bort fimpar, otillåtna affischer, skräp samt rengör bänkar och förvaltar innerstadens hjärtstartare. Fel och brister i gatumiljön rapporteras och elsparkcyklar som utgör en fara flyttas.

Blommor

Innerstadsvärden sköter om våra totalt 18 blomkrukor på Korsgatan, Kungsportsplatsen, Vallgatan och i Rosenlund. Växterna finansieras av fastighetsägare i området och planteras om varje säsong. Utöver att pryda gågatorna förhindrar de tunga krukorna fordons framfart. Innerstadsvärden sköter även blomurnorna i Fredstan på uppdrag från fastighetsägarna i området.

Vinterbelysning

Vinterbelysningen är en stor mysfaktor och glädjespridare under den mörkaste tiden på året för såväl boende, besökare och arbetande i staden. Innerstaden Göteborg projektleder vinterbelysningen som samfinansieras av fastighetsägare och verksamheter i området.

Lys upp skyltfönstret i markplan

Vissa platser kan kännas otrygga när dom är mörka och folktomma. Ett upplyst fönster bidrar till en ökad trygghetskänsla. Låt därför gärna ljuset stå på även när du har stängt din verksamhet. Se också över att skyltar och utvändig belysning fungerar.

Göteborg Citysamverkan

Göteborg Citysamverkan är en ideell icke vinstdrivande medlemsorganisation med avsikt att skapa en sammanhållen och ändamålsenlig hantering av strategiska frågor som är gemensamma för kommunorganisationen, fastighetsägare och handel. Medlemmarna är Göteborgs Stad, Innerstaden Göteborg AB, Avenyn Paradgatan i Göteborg AB och Nordstans Samfällighetsförening.

Trygg i centrum

Innerstaden Göteborg har ett samarbete med Securitas som innebär samverkansbevakning i det geografiska området Innanför Vallgraven. Målet är att genom kontinuerlig bevakning skapa trygghet för alla i området mellan kl 22-06.

Trygghet och trivsel

Just nu bedrivs förbättringsarbete i områdena Nordstan, Västra Nordstan, Lilla Bommen och Fredstan. Gemensamt för dessa områden är att de är levande på dagarna men när butikerna har stängt och de som arbetar har gått hem för kvällen kan de kännas ödsliga och otrygga. En rad satsningar ska nu öka säkerheten och tillgängligheten. Belysning, tryggare gångstråk och ett större utbud av restauranger och kulturaktiviteter kvällstid är några exempel på hur områdena ska bli tryggare och mer attraktiva under dygnets alla timmar. Förändringsarbetet drivs enligt en arbetsmodell som kallas för ”Purple Flag” och som handlar om att skapa trygghet och trivsel i ett område efter kl 17.00 då många går hem.
Läs mer

Anmäl till polisen

Tips från medborgare är ofta helt avgörande för att polisen ska kunna kartlägga brottslighet eller se delar och helheter i ett brottsmönster. Det som rapporteras till Polisen hamnar i statistiken som ligger till grund för nulägesbilder, prioriteringar och resurser. Rapportera både det som inträffar och det som du ser och hör. Narkotikahandel, missbruk, skadegörelse, klotter, hot, offentlig urinering, övriga brott eller iakttagelser.

Rapportera fel och brister i gatumiljön

Har du upptäckt hinder i den offentliga miljön när du är ute på stan eller i publika lokaler? Du kan tipsa kommunen via appen Anmäl Hinder om felbyggda saker och bristande tillgänglighet.
Läs mer

Avfallshantering

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare är ansvariga för hur avfall hanteras inom fastigheten. Dessutom ansvarar de för att hålla dem som är verksamma i fastigheten informerade om de gällande föreskrifterna för avfallshantering samt verka för att dessa efterlevs.
Läs mer

Rengöring av gatorna

Innerstaden städas varje dag året om. Papperskorgar töms vardagar. Extra tömningar görs på Östra Hamngatan söder om Brunnsparken från maj till september. Fastighetsägare ansvarar som huvudregel för gångbanor, trottoarer och trappor upp till 10 meter utanför tomtgränsen. Finns det ingen gångbana eller trottoar innebär ansvaret istället för 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen. Detta ansvar kan parterna komma överens om att nyttjanderättshavaren ska bära. Som hyresgäst har du ansvar för nedskräpning som sker i direkt anslutning till din verksamhet.
Läs mer

Råttor och andra skadedjur

Som hyresgäst är det viktigt att du slänger ditt skräp i papperskorgar, källsorterar rätt och håller rent inne i miljörummen. Matning av fåglar är inte tillåtet i innerstaden då maten tenderar att även bli mat för råttor.
Läs mer

Snö- och ishantering

Under vinterperioden 15 oktober till 15 april har Göteborgs Stad cirka 140 olika fordon som kan användas vid snöröjning och halkbekämpning. Vid större snöfall finns det ytterligare fordon som kan kallas in. Privata fastighetsägare tecknar egna avtal för snöröjning.
Läs mer

Rökning

Sedan den nya tobakslagen 1 juli 2019 är det förbjudet att röka på alla uteserveringar. Föreningslokaler omfattas också av förbudet eftersom de räknas som allmän plats. Sedan 2022 är det även förbjudet att slänga fimpar, snusprillor och annat småskräp på marken.
Läs mer

Klotter

Varje fastighetsägare tecknar egna avtal för klottersanering. Innerstadsvärden gör dagliga patrulleringar Inom Vallgraven och rapporterar till de fastighetsägare som har drabbats av klotter.
Läs mer

Skyltning på byggnaden

För att sätta upp en skylt, flytta eller väsentligt ändra på skyltar, ljusanordningar och större budskap på byggnaden behöver du ansöka om bygglov. Bygglovet gäller skyltanordningen, inte budskapet som sådant. Om du endast ändrar texten på en skylt som tidigare har bygglov, behöver du inte ansöka.
Läs mer

Skyltar och affischer

Enligt lokala ordningsföreskrifter för Göteborgs Stad behövs polistillstånd för skyltar, affischer och liknande annonsering som placeras på allmän plats eller som riktar sig mot allmän plats, undantaget är näringsidkares annonsering för den egna verksamheten.
Läs mer

Trottoar- eller gatupratare

Trottoar- eller gatupratare är inte lovpliktiga men kräver polistillstånd om de placeras på allmän platsmark, det vill säga, kommunal mark till för allmänheten som gator och torg.
Läs mer

Uteservering

Uteserveringar på offentlig plats, en plats där allmänheten ska ha tillträde, kräver tillstånd från polismyndigheten. Om uteserveringen ska placeras på kommunens mark lämnar Polismyndigheten ansökan vidare till trafiknämnden, som uttalar sig om kommunens samlade villkor för upplåtelse av marken.
Läs mer

Event

Du behöver tillstånd för att använda stadens mark. Tillståndet söker du hos polisen som sedan har kontakt med Göteborgs Stad. Om alkohol erbjuds vid eventet krävs ett serveringstillstånd.
Läs mer

Varuexponering och utsmyckning

Blomstrande växter, sittbänkar och varor utanför verksamheten bidrar till ett attraktivt område. För detta krävs dock ett tillstånd. Tillståndet gäller för 80 cm utanför fasadväggen. Förutsättningen är att det är 2 meter kvar av gatan men undantag kan göras utifrån bedömning i det enskilda fallet.
Läs mer

Sparkcyklar

Transportstyrelsen har bedömt att elsparkcyklar räknas som cyklar och ska därför följa de trafikregler som gäller för vanliga cyklar. Det är polisens uppdrag att se till att trafikreglerna följs. Elsparkscyklarna, liksom andra fordon, får inte parkeras så att de hindrar framkomligheten eller utgör en fara för andra trafikanter så som fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik. Uthyrningsföretagen ansvarar för elsparkcyklarna och Göteborgs Stad kan endast flytta fordon som parkeras så att de utgör en fara eller hinder för andra trafikanter.
Läs mer

Förbud mot trafik med tung lastbil

Kring Domkyrkan får tung trafik endast köra mellan kl. 05-11. Det råder förbud att köra tung lastbil över 3,5 ton mellan 11- 05 alla dagar i området mellan Östra-, Södra- och Västra Hamngatan och i princip mot kanalen i Söder. Stora Saluhallen ligger utanför förbudsområdet. Det gäller alla tunga fordon oberoende vilken typ av transport; varudistribution, avfall, bygg med mera. Det gäller inte lätta lastbilar som väger mindre än 3,5 ton såsom paketbilar, vans och liknande.
Läs mer